Autorka: Roksolana Dryndak, Asociace pro mezinárodní otázky

Tato publikace vznikla s podporou Odboru veřejné diplomacie NATO.


V průběhu roku 2020 jsme byli svědky masivního toku ruských dezinformací na téma původu a způsobu řešení pandemie koronaviru.1 Dle očekávání se s příchodem vakcín, pozornost obrátila právě na ně. Již dlouho před samotným objevením vakcíny bylo jasné, že se právě ona stane jedním z hlavních cílů útoků ruských dezinformačních snah nehledě na to, kdo ji vyvine jako první. Nyní tak můžeme denně sledovat očerňovací kampaň vůči jednotlivým výrobcům očkovacích látek a pozorovat, jak je záměrně podrývána důvěra i v samotný princip očkování.

Množství článků, reportáží, facebookových příspěvků a zpráv v rámci WhatsAppu, Viberu nebo například Vkontaktě  tvoří nesourodý proud manipulativního obsahu týkajícího se vakcín, ve kterém ale lze identifikovat určité trvalé narativy. K těm jednotlivé části informací směřují. Tento článek si klade za cíl popsat ty hlavní narativy ruských médií, které se vztahují k vakcínám a které mají potenciál proniknout do českého informačního prostoru.

Se zvýšeným zájmem o vakcíny jako by se v dezinformačním snažení objevil celý nový směr. My si ho pro účely tohoto článku můžeme zjednodušeně rozdělit do tří oblastí. Jako první máme dezinformace, které jsou zcela zjevně zaměřené na zahraniční publikum. Většinou se jedná o propracované manipulace, které obsahují značnou část pravdivého základu a používají oficiální zprávy firem, výroční zprávy, statistiky a analýzy. Pro běžného čtenáře není jednoduché manipulaci na první pohled ihned odhalit. K tomu je potřeba buď určitých znalostí z oboru, nebo přístup k podrobnějším materiálům o daném tématu. Jsou šířeny zejména ruskou zpravodajskou televizní sítí Russia Today, která je zaměřena na zahraniční diváky a má několik jazykových mutací, twitterovými příspěvky státních úřadů, serverem Sputnik, a jinými. Tyto zprávy jsou často přebírány západními médii a rezonují ve společnosti i politických kruzích. Jejich účinky jsou navíc zesilovány působením trollích farem, botů a placených kampaní na sociálních sítích apod. Tento obsah je pro české, potažmo evropské publikum nejrizikovější.

Za další oblast by se daly označit dezinformace, které se vyskytují v mainstreamových médiích, tedy v státních i nestátních médiích, které jsou loajální Kremlu, v lokálních novinách, na novinových serverech, které jsou směřovány zejména na běžnou ruskou, potažmo širší východoevropskou populaci. Tento proud je co do objemu největší a v informačním prostoru nejvýraznější. Dezinformace z něj mohou a nemusí být převzaty zahraničními redakcemi. Právě přebírání těchto zpráv je značným rizikem pro evropské prostředí. Tyto narativy mohou vzniknout v Rusku s určitým účelem, například šíření nedůvěry vůči vakcínám,2 a následně jsou několikrát za sebou přeprány, tedy přeloženy, přetištěny, upraveny a mnohokrát publikovány v různých médiích. Vzhledem k tomu, že některá témata pouze využívají obecného strachu ve společnosti a nejsou nijak pevně tematicky vázána na Rusko, již nelze identifikovat, že se od počátku jednalo o ruské narativy, neboť se stávají obecně známými mýty.3

Za třetí proud by se daly označit narativy, které se šíří zejména na sociálních sítích, serveru YouTube a skrze skupiny na WhatAppu, Viberu, případně jsou publikovány servery, které mají většinově dezinformační obsah. Často mají až absurdní obsah a neuvěřitelné/manipulativní příběhy, často spletené do konspiračních teorií. Tento směr je zaměřen na veškeré ruskojazyčné obecenstvo, které bude mít k obsahu přístup, na seniory a osoby postrádající internetovou gramotnost. Jedná se o nejméně kvalitní obsah, který je ale kvantitativně nejrozšířenější. Vzhledem k jednoduché vyvratitelnosti mají tyto dezinformace minimální „životnost“, tedy potenciál se dlouhodobě udržet ve veřejném prostoru a výrazněji ovlivnit veřejné mínění. Ačkoliv není záměrně nijak mířeno na západní společnost, ani nemá ambici ovlivnit světové dění, proniká skrze sociální sítě a zahraniční dezinformační média také do evropského prostoru.

Na této úrovni je jen minimum dezinformací vytvořeno s nějakým dlouhodobým cílem. Vzniká spíše jako obsah určený ke zvýšení sledovanosti, clickbait, nebo jako zcela cílená podpora již dříve nastolených narativů – například jemné zmínky starých teorií. Výsledkem kombinace těchto dezinformací vzniká chaotické informační prostředí. Zde je důležité poznamenat, že tento směr není pod kontrolou Kremlem řízených struktur, ale spíše produktem masy žurnalistů, editorů, malých redakcí, trollů i samotných občanů. Jen malé procento má potenciál na sebe nabalovat další a další teorie, nebo na ně dostatečně pevně navázat, a jen výjimečně je možné je nějak specificky využít.

Jedná se o schematické rozdělení. Žádná komplexní typologie ruských narativů zatím nebyla vytvořena. Všechny tři směry jsou prostupné a jeden z druhého často čerpají, pokud je to pro ně přínosné, jednotlivé narativy se podporují, propojují a doplňují. Oficiální státní média mohou přebrat a šířit mainstreamové narativy, pokud to bude v zájmu vyšších míst. Běžná média naopak hlavní ty oficiální přebírají velmi často a občas je jim centrálně nařízeno je přímo přetisknout nebo vytvořit reportáž.  

Sputnik V je záměrně diskriminován

Hlavním tématem, které je posledních několik měsíců nejvíce vyzdvihováno prvním proudem, tedy je státem tvořené a podporované, je téma Ruskem vyvinuté vakcíny Sputnik V. Ta se stala hlavním nástrojem vakcínové diplomacie.

Nejrozšířenějším a nepropagovanějším narativem je tvrzení, že Sputnik V je i přes svoje kvality záměrně diskriminován evropskými státy kvůli nepřátelství vůči Rusku.4 Kritici vakcíny jsou obviňováni ze záměrné kampaně, a to buď z důvodu „staré dobré“ rusofobie,5 neochotě přiznat Rusku prvenství a uznat převahu z oblasti medicíny nad vyspělými západními zeměmi, nebo z důvodů ekonomických – úspěch ruské vakcíny by prý měl obrovské dopady na zisky světových farmaceutických společností.6

Z celkové debaty je záměrně vynecháván nejdůležitější argument, který vznášejí odpůrci Sputniku V, a to jeho nedokončené testování ve třetí fázi. Vědecké pochybnosti o účinnosti a bezpečnosti vakcíny jsou opomíjeny a označovány jednou za pouhé výmysly, jindy za projevy závisti. Je potřeba zmínit, že dezinformační média k vyvrácení pochybností odborné veřejnosti o bezpečnosti vakcíny nepoužívají žádné vědecké důkazy.7

Tato takzvaná „obranná mediální kampaň“ slouží zároveň jako propagace, zviditelnění a reklama ruského produktu. Vzhledem k tomu, že je nyní na světovém trhu k dostání jen několik málo typů vakcín a státy jsou ochotné nakoupit de facto jakoukoliv funkční a dostupnou variantu, není nutné Sputnik V propagovat za pomocí propracované PR kampaně. Hlavním cílem je pro dezinformační média zdůraznit, že veškeré pochyby, které vůči léku panují, jsou záměrně vytvořené a občané by měli žádat své vlády, aby Sputnik V zakoupily. A tím je co nejrychleji ochránit před pandemií koronaviru a země se tak mohly vrátit do normálního ekonomického a společenského stavu.

Zmínky o tom, že by i Sputnik V měl nějaké nedostatky nebo vedlejší účinky se v ruském mediálním prostoru skoro nevyskytují a pokud ano, je jejich původce velmi rychle obviněn z nedostatku patriotismu nebo přílišného prozápadního smýšlení. Značnou část mediálního proudu představují zprávy o tom, který stát již ruskou vakcínu zakoupil, kolik dávek objednal, jak moc si lék chválí a jak vehementně potvrzuje, že Sputnik V žádné vedlejší efekty vůbec nehlásí.

S tím, jak váznou dodávky od jiných výrobců, stoupá poptávka po alternativních, ještě neschválených vakcínách, a ta ruská je samozřejmě po ruce. Evropské země včetně České republiky se poohlížejí po možné náhradě.8 Je nutné uznat, že se vakcína skutečně těší poptávce. Sputnik V si zatím objednala například Venezuela, Argentina a Bolívie, v Evropě zase Bělorusko a Srbsko.9 Hlavní roli v manipulativním obsahu často hraje právě fakt, že si ruskou vakcínu skutečně někdo objednal – čím více zemí, tím lépe.

Obzvláště velký PR úspěch tak znamenalo objednání dávek maďarskou vládou – tedy členským státem EU, což je do značné míry symptomatické pro Orbánův příklon k Rusku. V tomto případě je obzvláště zajímavé, že obrat v maďarské politice byl vcelku nenadálý, ještě před časem státní pozice byla nakloněna spíše západním vakcínám a objednávky ruského léku se nepředpokládaly.10 Je však otázkou, jak výraznou roli v tomto obratu skutečně sehrály dezinformace.11

Dalším nástrojem tohoto narativu je šíření nespokojenosti se společnou evropskou politikou vůči vakcínám. Značná část dezinformací šířených státními kanály a servery je věnována vytvoření obrazu EU jakožto instituce, která pandemii absolutně nezvládá a nedokáže svým členům poskytnout tolik potřebné vakcíny a léky. Neochota nakupovat ruský lék je označena za nebezpečný hazard – „vždyť jen kvůli rusofobii a egoismu není vedení EU ochotno kupovat ruskou vakcínu a tím odsuzuje miliony občanů k možné smrti na covid-19.“ 12

Zároveň, když byli hlavní představitelé tázáni na velké množství dezinformací ve prospěch Sputniku V (a v neprospěch jiných vakcín), dostalo se jim tvrzení, že se jedná pouze o odpověď na útoky na Rusko a jeho úspěch. Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová celou věc na konci prosince shrnula slovy: „Bohužel, vakcínová válka již probíhá. Toto je válka všeho: došlo k politizaci problému covidu. Došlo k infodemii související s pandemií. Součástí této hrozné reality je samozřejmě také válka vakcín a všeho, co souvisí s očerňující kampaní proti ruskému úsilí nebo blokování informací o ruských úspěších.“ Nebála se komentovat ani problematiku dezinformací, jejich zdroj a cíl však formovala zcela opačně, když prohlásila, že četla v západních médiích spoustu „drbů, polopravd, nebo úplných hloupostí“. „Když nenašli nic, čeho by se mohli chytit, přišli s brilantní věcí: že Rusko je špatné, protože samo vede dezinformační kampaň týkající se západních vakcín. To je absurdní. Válka vakcín pokračuje, ale myslím, že to není válka vědců, je to válka politiků a těch samotných bojovníků informační fronty,“ dodala.13

Všechny ostatní vakcíny jsou nebezpečné

Do druhého směru – tedy do lživých nebo manipulativních zpráv, které ve velkém šíří mainstreamová média, patří zejména dezinformace namířené na dehonestaci a diskreditaci jednotlivých západních vakcín.  Kritika velkých farmaceutických společností nabrala vskutku enormních rozměrů a vyskytuje se de facto v každém vysílání zpráv. Nejvýraznější hráči, tedy Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna se stali cílem drastické očerňovací kampaně. 

Pfizer/BioNTech14 čelí zejména nařčením z velkého množství zemřelých po aplikaci vakcíny. Titulky hlásají například: „V Irsku je více jak 80 případů negativních následků po aplikaci vakcíny“,15 „Pfizer způsobuje neurologická poškození“,16 „Belgie hlásí prvního mrtvého po aplikaci Pfizerem“,17„Německo hlásí 10 mrtvých po aplikaci“,18 „V Norsku zemřelo 23 lidí po aplikaci“,19AstraZeneca je obviňována z dramatických vedlejších účinků, jako například způsobení paralýzy, encefalitidy a zánětů míchy, a také z toho, že její účinnost je daleko nižší, než oficiálně deklaruje.20 Ve stejné situaci se ocitla také vakcína od Moderny, která je označována za nebezpečnou, neboť má mít na svědomí několik mrtvých po užití vakcíny. Je zajímavé také zmínit, že kritika čínské vakcíny se skoro nevyskytuje. Lze předpokládat, že cílem je udržet s Pekingem dobré diplomatické a obchodní vztahy.

Čipy, ovládnutí světa, satanisté a očkování jako hlavní nepřítel

Do třetího směru – velmi nekvalitního, často až absurdního obsahu, šířeného zejména sociálními sítěmi a určeného nejzranitelnějším složkám společnosti, můžeme zařadit obecné dezinformace, které se soustředí plošně na všechny vakcíny i na samotný princip očkování. V tomto širokém proudu můžeme vidět širokou škálu zpráv o tom, že vakcíny vyvolávají rakovinu, očkovací látky jsou vyráběny z toxických materiálů apod.21

Dalším často používaným narativem je zneužití nejmodernějších technologií v rámci očkovacích programů. Dnešní doba se nese ve znamení velice rychlého vývoje technologií, které často i pro ty informované a na technologie zvyklé jedince představuje neznámý a nepochopitelný svět. Tyto inovace skýtají zdánlivě nekonečné možnosti, které však ti neznalí nemohou nijak kontrolovat a i otevřená data a oficiální zprávy jsou natolik složité, že jim běžný čtenář nemůže rozumět. Tohoto obrovského technologického pokroku a potenciálu do budoucna je velmi jednoduché zneužít. Příkladem je využití k dezinformace o patentu Microsoftu na využití energie lidského těla na těžbu kryptoměny (která sama o sobě zněla dosti převratně) ve zprávě o tom, že ve vakcínách budou využívány čipy na ovládnutí lidského těla za použití 5G sítí. Zprávy tohoto typu jsou často navázány na narativ kritiky jednotlivých vakcín – například zpráva o tom, že představitelé společnosti Moderna přiznali, že neočkují, ale čipují.22

Mýtus, že pandemie byla „organizována“ za účelem masového očkování, a tedy implantování mikročipů celému lidstvu, se informačním prostorem šíří již řadu měsíců a stala se stálicí na tomto poli. Dezinformátoři stále přicházejí s novými a novými „důkazy“ o přítomnosti čipu ve vakcíně. Během ověřování zde ukázané fotografie bylo zjištěno, že se jedná o čip používaný pro identifikaci zvířat. Lze očekávat, že to není poslední pokus podpořit tuto konspiraci. V Itálii se například objevila až anekdotická dezinformace o domnělém schématu vpravení a aktivaci čipu ve vakcíně napojené na 5G sítě – použitý diagram byl ale schématem funkce pedálu od elektrické kytary.23

S tím je spojen celý oddíl dezinformací, které se dají nazvat jako „Bill Gates chystá“. I kdybyste se v poslední době dezinformacím pečlivě vyhýbali, zřejmě se k vám stejně nějakou cestou dostaly manipulativní informace o tom, jakých podezřelých plánů se účastní Bill Gates. Masivní mediální útoky na miliardáře a mecenáše nejsou vůbec náhodné a do jisté míry připomínají ještě nedávné obdobné útoky na George Sorose. O samotného Gatese ani tak nejde, spíše o to, co v prostředí dezinformací a konspirací představuje: je zosobněním elit, které mají být ochotny udělat cokoliv pro udržení moci a svých finančních impérií. Bill Gates se tak stal zcela přirozeně kvůli své charitativní činnosti spojené s vakcinačními programy zejména v zemích třetího světa – tváří celé kampaně proti „mocným a bohatým“.24

Jednou z nejbizarnějších částí dezinformačního spektra jsou dezinformace zaměřené proti očkování, které se zaměřují na náboženskou tématiku. Šíří se zejména pomocí sociálních sítí, YouTube videí a církevních kanálů25 – obsahují pseudo-předpovědi, že svatí zvěstovali, že ve vakcínách budou obsažené čipy a očkovaným bude s vakcínou udělena ďábelská pečeť, která bude bránit Bohu v pomoci těmto lidem. Tvrzení, která nelze nazvat lepším slovem nežli marasmus, jsou určena silně věřící části společnosti. Tyto články a videa často vytváří konspirační teorie o tom, že satanistické skupiny vytvořily vakcíny za účelem šíření svého nového totalitního systému k ovládnutí světa a ten, kdo se nenechá očkovat – bude označen zlým znamením, a bude vyobcován z křesťanské společnosti.26 Články podporující tyto narativy často pojednávají o jednotlivých komponentech vakcín: satanistické příměsi, rozlévání do lahviček s objemem 66,6 ml nebo „děsivá“ Luciferáza.27

Stále častějšími jsou v tomto třetím proudu články a videa, která spojují nejrůznější narativy dohromady. Bez logiky zmiňují a propojují informace, které nedávají smysl, ale mohou čtenáře zcela zahltit a přesvědčit, že nic nelze dokázat a nesmí věřit nikomu a ničemu. Tyto články a reportáže mohou začít tím, že snaha Facebooku o kontrolu dezinformačního obsahu je pouze snaha o umlčení pravdy. Během několika vteřin je možné přejít k tématu Světové zdravotnické organizace, která záměrně vyhlašuje pandemie, jen aby zajistila zisk jednotlivým „BigPharma“. Během dalších 10 vteřin může moderátor přejít k teorii, že země Západu vůbec nepředávají rozvojovým zemím vakcíny z charitativních nebo preventivních důvodů, ale pro to, že jsou vakcíny již zkažené, anebo způsobují neplodnost. O další minutu později může pojednávat o nanotechnologiích a čipech ve vakcínách.28 Je de facto zcela irelevantní, co si z daného obsahu divák zapamatuje, hlavní je dojem, že se kolem dějí velmi podezřelé věci, a nikomu nelze věřit, neboť každý má nějaký svůj zcela privátní zájem. A obecné zdraví to určitě není.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že tyto zprávy mají jen omezený vliv na českou, resp. západní společnost a na vzdělané a informované obyvatele nepůsobí, své následky přeci jen mají. Tyto informace bývají přeprané dezinformátory, přeložené, doplněné, upravené a dokola opakované, mají potenciál zapůsobit na malé složky společnosti, a ty nejzranitelnější zatáhnout do dezinformačních bublin, ovlivnit jejich názory a chování.

Nedůvěra jako cíl

Za všemi propagovanými narativy lze vidět celou řadu možných cílů – tím základním, který lze dosadit téměř za všechny narativy, je šíření nedůvěry a chaosu. Účelem je zasít nedůvěru ve vakcíny, vakcinační programy, nedůvěru vůči státním složkám či jen schopnosti státu zajistit zdraví svých občanů. Dezinformace tedy v zásadě nemusí prosadit žádnou jasně danou myšlenku nebo světonázor, není tak podstatné, zda čtenář uvěří, že AstraZeneca vyvolává po 24 hodinách od aplikace paralýzu, nebo tomu, zda Bill Gates stojí za neplodností v Mosambiku vyvolanou očkováním. Hlavním cílem je otupit smysly lidí. A k tomu stačí v rychlém sledu ve větším množství různých médií pustit do éteru množství rozdílných, často si i protiřečících, zpráv a teorií. Tento obsah může mít rozdílný rozsah a kvalitu.29 Nejúčinnějšími a nejtrvalejšími dezinformacemi jsou však ty, které mají v určitém smyslu pravdivý základ a které zneužívají běžné lidské instinkty, obavy a předpojatosti. Ty totiž rozvíjí již přítomná palčivá témata, která nejsou z nějakého důvodu řešena, nebo je média a/nebo úřady nepovažují za podstatné a nemají tak zájem tuto problematiku srozumitelně komunikovat navenek.30

I pro Rusko by bylo samozřejmě nejvýhodnější, kdyby pandemie co nejdříve pominula a situace v jednotlivých státech se vrátila do normálu. Čím dříve se však toto zejména ekonomicky silným státům podaří, tím větší budou mít konkurenční výhodu na geopolitické mapě světa. Zpomalení tohoto návratu však může být pro Rusko do jisté míry užitečné. Výrazné zpomalení nebo zastavení očkovacího procesu s pomocí dezinformací se tak může jevit jako velmi levný, ale účinný trik, jak zhatit drahý vývoj a nákup vakcín za minimální náklady. Prostě řečeno, i když máte vakcín plné sklady, není vám to k ničemu, když je vaši občané odmítají přijmout.31


[1] https://eeas.europa.eu/delegations/azerbaijan/90950/pro-kremlin-disinformation-covid-19-vaccines_en

[2] https://www.stopfake.org/ru/fejk-v-germanii-vrachi-prizyvayut-otkazyvatsya-ot-vaktsinatsii/?fbclid=IwAR2GB-Ti3Jb6BhhNZZrHaW0Mcc1I7bsd_iIXJ8UVq470oReWKxxRv-6jChQ

[3] https://www.stratcomcoe.org/new-report-analyses-information-laundering-germany

[4] https://www.youtube.com/watch?v=2CNnDXhl-f0&ab_channel=%D0%A0%D0%91%D0%9A

[5] https://www.rt.com/trends/russophobia-digest-mass-media/

[6] https://euvsdisinfo.eu/report/sputnik-v-criticism-is-pure-politics/

[7] https://plus.rozhlas.cz/tereza-zavadilova-sputnik-a-vakcina-z-wu-chanu-8397818?fbclid=IwAR1GQ9dj7nMe1YthPEJR0PA9Hsd8ho3I4xu2a3A6kSjYvnf67HVgdDpyI_s

[8] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tanec-mezi-sankcemi-a-vakcinou-sputnik-eu-nevi-jak-se-postavit-k-rusku-140663#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=pHxAq2JMwcv-202102041816&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

[9] https://tass.com/world/1250317

[10] https://www.bbc.com/news/world-europe-55747623?utm_source=The+Beat&utm_campaign=b59d550bc3-TheBeat21Jan21&utm_medium=email&utm_term=0_429e007731-b59d550bc3-298424032&ct=t(TheBeat21Jan21)&mc_cid=b59d550bc3&mc_eid=87fcfd3ac9

[11] https://cz.sputniknews.com/svet/2021021313187927-madarsko-zacalo-ockovat-ruskou-vakcinou-sputnik-v/

[12]https://www.youtube.com/watch?v=H_OeM0mgscU&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F24

[13] https://tass.ru/obschestvo/10348741

[14] https://euvsdisinfo.eu/telling-half-truths-is-also-lying/?highlight=vaccine

[15] https://ria.ru/20210119/pfizer-1593688258.html

[16] https://www.rt.com/usa/512830-griner-mother-pfizer-vaccine-video/

[17] https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593201420.html

[18] https://ria.ru/20210114/privivka-1593105550.html

[19] https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593105035.html

[20]https://www.youtube.com/watch?v=93LKZuPcLxM&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F24

[21] https://www.stopfake.org/ru/fejk-vaktsinatsiya-vyzyvaet-u-lyudej-rak/?fbclid=IwAR03nVbXJN1Xsi_M03No-jebk0go_B5-31tS5EvbnCzNj5414_5bkZrms9g

[22] https://www.stopfake.org/ru/fejk-kompaniya-moderna-priznalas-chto-ne-vaktsiniruet-a-chipiruet-lyudej/

[23] https://hromadske.ua/posts/konspirologi-poshiryuyut-shemu-5g-chipa-prihovanogo-u-vakcinah-proti-covid-naspravdi-zh-ce-gitarna-pedal

[24] https://www.stopfake.org/ru/fejk-covid-19-eto-falshivaya-globalnaya-trevoga-ili-put-k-totalitarizmu/

[25] https://www.stopfake.org/cz/byzantsky-katolicky-patriarchat-schizmaticti-biskupove-na-poli-dezinformaci/

[26]https://www.youtube.com/watch?v=RoehUM4nKTo&ab_channel=BOGOVIDEC%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%9D%D0%90

[27] https://www.stopfake.org/ru/fejk-vaktsina-ot-moderna-soderzhit-tainstvennyj-komponent-lyutsiferin-rastvorennyj-v-66-6-ml-bufernogo-rastvora/?fbclid=IwAR1x-JWPy61WfYCB5E4XYl1W7PDU4XTmvn9enSYh-Kg08IYS0kM1HXjjlsY

[28]https://www.youtube.com/watch?v=tTj5ejaIUzo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0

[29] https://www.kcl.ac.uk/policy-institute/research-analysis/weaponising-news

[30] https://domaci.ihned.cz/c7-66872160-rufq2-ac52cba0cac71f3?fbclid=IwAR1kDhc2YQpHokBeJMwh8G0Lw8R7xGupQ9QPHUodSuhaLMFpADv5_RZZ2J8

[31] https://www.bbc.com/news/av/world-54289092 https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/12/vaccine-nationalism-doomed-fail/617323/


Tato publikace vznikla s podporou Odboru veřejné diplomacie NATO.