Upozornění

Cílem této zprávy je poskytnout zběžný přehled aktuálních trendů a vhledů na dezinformační aktivity spojené s COVID-19. Nepředkládá komplexní a úplný přehled ale soustředí se na více vnější rozměr, v souladu s mandátem ESVČ. Autorem zprávy je Divize strategické komunikace a analýzy informací, která přispívá ke snahám EU v boji proti dezinformacím, a to i detekcí, analýzou a odhalováním dezinformačních kampaní. Při zaměření na dezinformace a identifikaci a analýzu dezinformací obklopujících šíření COVID 19 spolupracuje ESVČ velmi úzce s Evropskou komisí i členskými státy EU.  Na tomto tématu spolupracuje ESVČ také s mezinárodními partnery G7, NATO a nestátními aktéry. Výsledky jsou pravidelně zveřejňovány na webové stránce EUvsDesinfo.eu a prostřednictvím sociálních médií. Přehledy jsou bez prodlení sdíleny s institucemi Evropské unie a členskými státu EU, také prostřednictvím Systému včasného varování o dezinformacích.

Shrnutí

Jak již bylo nastíněno v předchozích zprávách, vědomé dezinformace, mýty i neúmyslně chybné zprávy – misinformace – se stále šíří světem a mohou způsobit poškození veřejné bezpečnosti, zdraví a efektivní krizové komunikace. Je proto důležité rozlišovat mezi velmi rozdílnými formami mis a dezinformací, i jinými druhy manipulací s informacemi. Ne všechny tyto formy jsou spojeny s úmyslnými a koordinovanými aktivitami, často provozovanými státními či státem sponzorovanými aktéry, některé však ano. Například

  • Napříč členskými státy EU a v sousedních regionech probíhají koordinované kampaně propagující nepravdivé zdravotní informace a dezinformace o EU a jejích partnerech, vedené mimo jiné i skrze média kontrolovaná cizími státy a kanály sociálních médií. 
  • Jak indikují zprávy, stále dochází ke snahám odvrátit vinu za propuknutí epidemie, s využitím otevřených i skrytých taktik.
  • Analýzy EEAS Stratform i externích skupin ukazují, že vysoce škodlivé dezinformace o COVID-19/Koronaviru jsou zejména virální na menších mediálních trzích uvnitř i vně EU, kde technologické společnosti mají menší motivaci přijímat adekvátní protiopatření. 

Podrobně: dezinformace, propaganda a jiné aktivity spojené s COVID-19  (2. – 22. duben)

Stejně jako v období, kterého se týkala předešlá zpráva, jsme sledovali šíření různých neúmyslně chybných zpráv, dezinformačních případů, i jiných forem manipulací a zkreslování. Navzdory potenciálně zásadním negativním dopadům na veřejné zdraví, se oficiální a státem podporované zdroje různých vlád, včetně Ruska a – v menším rozsahu – i Číny, nadále hojně zaměřovaly na konspirační narativy a dezinformace na publikum v EU i v širším sousedství. Tato aktualizace přináší další zrnka do mozaiky, avšak není vyčerpávající a ani nepokrývá celý informační prostor. Uvedené případy jsou většinou dokreslením a příklady různých aktivit, jichž jsme svědky.

Kromě zacílených, a někdy i státem podporovaných, kampaní, pokračuje na platformách sociálních médií šíření konspiračních teorií a falešného nebo matoucího obsahu o COVID 19/Koronaviru. Nevládní organizace AVAAZ v analýze pokrývající pět Evropských jazyků a arabštinu, zjistila, že „miliony uživatelů Facebooku jsou stále ohroženy přijímáním velkého množství škodlivých neúmyslně nepravdivých informací o koronaviru”. Avaaz analyzovala vzorový obsah, a údajně zjistila, že byl na Facebooku sdílen 1,7 milionkrát a měl odhadem 117 milionkrát shlédnutí.

EEAS Stratcom provedl dodatečnou analýzu v dalších jazycích, jak členských států, tak mimo ně, které zahrnovaly češtinu, němčinu, polštinu, ruštinu, ukrajinštinu. Chybné a velmi matoucí obsahy jsou stále ve všech jazycích virální, a to i v případě, že byly označeny místními ověřovateli faktů. Ač není možné spočítat souhrnný dosah, lze bezpečně uvést, že uvedené obsahy zasáhnou miliony uživatelů napříč sledovanými jazykovými oblastmi.

Narůstá také množství důkazů o dopadu dezinformací a narativů spojených s COVID 19/ Koronavirem na veřejné zdraví a oficiální krizovou komunikaci.

  • Třetina lidí v šesti zemích (Argentina, Německo, Jižní Korea, Španělsko, Spojené království a Spojené státy) uvedla, že v předchozím týdnu tj. do 15. dubna shlédla velké množství nepravdivých a zavádějících informací o COVID 19 na sociálních médiích a komunikačních aplikacích.
  • Jedna třetina občanů Spojeného království věří, že vodku lze použít k desinfekci rukou.
  • Podle zprávy BBC zemřelo v jedné Iránské provincii více lidé kvůli požití velmi silného alkoholu než na COVID 19, protože uvěřili, že je to může ochránit před virem.
  • V několika oblastech Holandska, Belgie a Spojeného království vedly konspirační teorie, že telekomunikační vysílače signálu 5G umožňují šíření COVID 19, k vandalismu a urážení zaměstnanců telekomunikací.
  • V Berlíně roste počet osob účastnících se pravidelných nelegálních protestů proti “očkovacímu terorismu” a tvrdících, že koronavirus není nic, než obyčejná chřipka.
  • Průzkum společnosti SWG v Itálii zjistil, že podíl respondentů uvádějících, že považují Čínu za přátelskou vůči Itálii, se v březnu zvýšil na 52 % z lednových 10 %, zatímco podíl respondentů vyjadřujících důvěru k institucím EU v březnu poklesl ze zářijových 42 % na 27%.

Narativy a aktivity cílené a vztahující se k EU

V předchozích zprávách jsme vyjmenovali množství nejvíce se opakujících narativů a aktivit. Mnoho těchto aktivit pokračuje. Například, v období pokrytém touto zprávou, bylo potvrzeno, že prokremelské zdroje a ruská státní média pokračují v koordinované kampaní s dvojím cílem a to jednak podrývat EU a její krizovou reakci a rozsévat zmatek ohledně původu a zdravotních následků COVID 19/Koronaviru. Kremlem podporované dezinformace o COVID-19/Koronaviru se v rozporu s doporučením WHO a obsahovou politikou sociálních médií dále masivně šíří na sociálních médiích. Existují také důkazy o koordinované snaze oficiálních čínských zdrojů odvrátit jakoukoliv vinu za vznik pandemie a zveřejňovat prohlášení a informace o poskytování vzájemné podpory, přičemž průzkumy veřejného mínění v některých zemích ukazují, že Čína je vnímána jako nápomocnější při pandemii než EU.

Další informace v angličtině je možné nalézt na www.euvsdesinfo.eu 

Mezinárodní rozměr

Státem kontrolované zdroje mířící na publikum v EU, v zemích východního partnerství, na západním Balkáně a v regionu MENA (Střední východ a severní Afrika) nadále vykreslují postup EU a jejích partnerů jako neefektivní, nejednotný a cynický. Pandemie jako taková je opakovaně představována jako slabina demokratických systémů, které se nedokáží efektivně vypořádat s krizí. Koordinované dezinformace z Ruska a Syrského režimu jsou vedeny cílem zdiskreditovat nejnovější OPCW zprávu, zatímco obviňují USA z nedostatečné pomoci syrským uprchlíkům v táborech v Al Rukban a Al Hol, a tvrdí, že USA odklání pomoc OSN od uprchlíků k teroristickým skupinám.

Můžeme také sledovat trvající a koordinované úsilí některých aktérů, včetně čínských zdrojů, odvracet jakoukoliv vinu za rozšíření epidemie a zdůrazňovat bilaterální podporu. Mnoho zpráv potvrzuje vysokou míru koordinace mezi různými oblastmi čínského systému při publikování zpráv a jejich zesilování různými jazyky a komunikačními kanály, včetně využívání otevřených a skrytých taktik.

Mnoho aktérů, včetně prokremelských dezinformačních zdrojů, pokračuje v mezinárodním sdílení zavádějících a klamných zdravotních informací o COVID 19/Koronaviru. Mnoho z těchto dezinformací je v přímém rozporu s postupy doporučenými WHO, stejně jako s obsahovými politikami online platforem.

Sledujeme také snahy využít krizi okolo COVID 19/Koronaviru k prosazování nepravdivých zpráv o očkování. Tyto často zahrnují extrémní konspirační teorie založené na tvrzení, že vlády k zajištění sociální kontroly nařídí hromadné očkování a implementaci nanočipů, nebo že očkování je neúčinné či přímo škodlivé. Obvyklým terčem těchto narativů je Bill Gates. Zde jsou některé příklady:

Obzvláště znepokojující a zákeřnou kategorií dezinformací zůstávají tvrzení týkající se nefunkčních léků a léčebných postupů proti COVID 19/Koronaviru

Jedna z kategorií dezinformací spojených se zdravím usiluje o zlehčování pandemie a předkládá názor, že se jedná o hoax, například tvrzením, že míra úmrtnosti je nadhodnocena. Tyto zprávy se často zaměřují na podrývání důvěry v instituce a vlády, když tvrdí, že tyto využívají pandemii jako záminku k získání nadbytečné moci a kontroly nad svými občany. Například

Další vybrané sledované aktivity

V Číně byla přijata nová vnitřní restrikce zveřejňování výzkumu zabývajících se COVID 19 v Číně, státní a oficiální média se tím snaží omezit jakékoliv zmínky o Wuhanu jako místu vzniku COVID 19. Některá státem kontrolovaná sociální média stále šíří teorie, že rozšíření COVID 19 ve Wuhanu je spojeno s představiteli armády Spojených států, což naznačuje, že stále usilují o šíření zmatku ohledně původu viru.

Stejně tak existují významné důkazy o skrytých operacích Číny na sociálních sítích. ProPublica na Twitteru odhalila na čínskou vládu napojenou sít, zabývající se koordinovanou ovlivňovací kampaní. The Daily Telegraph zjistil, že čínská státní média obešla pravidla politické inzerce na platformách sociálních médií a kupuje si reklamu, která vychvaluje čínské zvládání krize okolo COVID 19/Koronaviru a útočí na Spojené státy. Podle Daily Telegraph „jsou inzeráty součástí celosvětové propagační kampaně, koordinované skrze Facebook, Instagram, Twitter a tradiční média, snažící se zobrazovat Čínu jako globálního lídra v boji proti Covid 19 a umlčet obvinění, že snahou zakrýt vlastní epidemii celou krizi zhoršila.”

Formiche zjistil koordinované operace botů na Twitteru v Itálii zesilující zprávy čínské ambasády a útočících na EU. Tisíce tweetů s pročínskými hashtagy zveřejněné v dvoutýdenním období v březnu pocházely od botů.

Australian Strategic Policy Institute ASPI (Australský institut strategické politiky) ve své analýze dezinformací o COVID 19/Koronaviru zjistil, že způsob vysílání zpráv čínské diplomacie a státních médií nadále vykazuje prvky dezinformační taktiky připomínající koordinované a vytrvalé, ruským státem sponzorované, dezinformace. Čínské státní snahy ovládnout informační domény jsou podporovány koordinovaným, avšak ne nutně neautentickým pročínským patriotickým trollingem.

V regionu Středního východu syrský režim využívá krizi kolem COVID 19/Koronaviru ke stupňujícímu se dezinformačním narativu proti EU, když tvrdí, že EU svými sankcemi mrzačí zdravotní sektor, a tím pokračuje v ekonomickém boji proti Sýrii a syrskému lidu.

Živnou půdou pro šíření dezinformací zůstávají nepravdivé informace o léčbě. Íránské úřady zveřejnily nová zařízení schopné detekovat COVID 19/Koronavirus, což je často zesměšňováno jako znovuzrození narativu „zařízení schopného vyléčit závažné nemoci“ inspirovaného případem Egypta z roku 2014. V některých zemích také byli zatčeni novináři a aktivisté, v jiných je kvůli zahraničnímu financování blokován přístup k nezávislým sociálním médiím, v dalších jsou odebírány novinářské licence či jsou novináři vypovídáni.