Trzydziestu jeden dziennikarzy i analityków z siedemnastu państw skupionych w ramach International Fact-Checking Network (IFCN; Międzynarodowa Sieć Weryfikacji Faktów) porozumiało się w sprawie obserwacji tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Będą oni śledzić uważnie wypowiedzi wysokich dygnitarzy reprezentujących poszczególne państwa i poddawać je weryfikacji pod względem prawdziwości podanych w nich faktów.

Dziennikarze zobowiązali się do przestrzegania Kodeksu Zasad IFCN (zobowiązuje on do transparentności źródeł, metodologii i finansowania oraz do obiektywizmu, a także do niezwłocznego publikowania poprawek w przypadku wykrycia błędów we własnej pracy). W swojej analizie skupią się oni przede wszystkim na kwestiach kluczowych z punktu widzenia interesu międzynarodowego, a nie regionalnego czy lokalnego.

Farhad Souzanchi z Factnameh z Iranu, jeden z uczestników projektu, zajmujący się weryfikowaniem faktów mówi: „Irańczycy zwrócą szczególną uwagę na słowa prezydenta USA, jak również bez żadnych wątpliwości przemówienie premiera Indii będzie cieszyć się dużą oglądalnością wśród Pakistańczyków i vice versa. To przymierze osób weryfikujących fakty pomoże, miejmy nadzieję, ludziom zrozumieć sens stanowisk zajmowanych przez innych przywódców niż ich własnych”.

Dwadzieścia trzy zaangażowane organizacje będą śledzić i weryfikować wystąpienia. Wyniki ich pracy zostaną udostępnione następnie pozostałym uczestnikom do tłumaczenia i publikacji, przy zachowaniu zasad ochrony własności intelektualnej. Wyniki weryfikacji będą jednak publikowane tylko przy użyciu darmowych narzędzi, takich jak arkusze Google czy Slack, w celu zapewnienia pełnego dostępu wszystkim zainteresowanym.

Jeanfreddy Gutiérrez, uczestnik projektu z Wenezueli, zaznacza, że „takie inicjatywy wzmacniają nie tylko więzi między ośrodkami weryfikacji faktów, ale także kulturę transgranicznego dziennikarstwa”.

IFCN jest jednostką Instytutu Studiów nad Mediami Poynter. Zespół został powołany we wrześniu 2015 roku w celu wspierania licznie powstających inicjatyw weryfikacji faktów. Obecnie dyrektorem IFCN jest Baybars Örsek, twórca pierwszego tureckiego projektu weryfikacji faktów Doğruluk Payı. Wicedyrektorem jest Cristina Tardáguila, która w Brazylii współtworzyła tamtejszą inicjatywę Agência Lupa, w której odpowiada za wymiar edukacyjny LupaEducação.

WM

Źródło: Poynter