Громадська організація “Центр медіареформи” шукає експерта, який/-ка виконає всі організаційні процеси щодо проведення 8 навчальних модулів на визначені проектом теми для керівників та інших працівників партнерських Центрів надання адміністративних послуг у 12 територіальних громадах в онлайн форматі в 6 областях України (Чернігівська, Сумська, Харківська, Миколаївська, Дніпропетровська та Одеська), підбере фахову групу експертів, які загалом проведуть 18 онлайн-тренінгів (один тренінг – не більше 4 годин), проведе вивчення CV всіх потенційних експертів, опрацює проекти презентацій та інших візуальних методичних матеріалів, забезпечуватиме модерацію та відео-запис навчальних онлайн лекцій, а також збір іншої інформації, релевантної до запланованих активностей.

So, the NGO “Center for Media Reform” is looking for an expert who will carry out all the organizational processes related to conducting 8 training modules on topics defined by the project for managers and other employees of partner Centers for the provision of administrative services in 12 territorial communities in online format in 6 regions of Ukraine ( Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, and Odesa), will select a professional group of experts who will conduct a total of 18 online trainings (one training is no more than 4 hours), conduct a study of the CVs of all potential experts, develop presentation projects and other visual methodological materials , will provide moderation and video recording of educational online lectures, as well as the collection of other information relevant to the planned activities.

У разі Вашої зацікавленості просимо до 05 серпня 2023 року включно надати свою цінову пропозицію та технічну пропозицію у зручний для Вас спосіб (у конверті на адресу Україна, 40030 місто Суми, вулиця Пролетарська 68/43) або на електронну пошту [email protected]

If you are interested, please submit your price proposal and technical proposal by August 5, 2023 inclusive, in a convenient way for you (in an envelope to the address Ukraine, 40030 Sumy city, Proletarska street 68/43) or to the e-mail address [email protected]

Окрім того прошу надати інформацію щодо Вашого попереднього досвіду, тобто резюме, а також реєстраційні документи (у тому числі Безкоштовний витяг з сайту МінЮсту https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, з КВЕД, що відповідає запитуваній послузі).

In addition, please provide information about your previous experience, that is, a resume, as well as registration documents (including a free extract from the website of the Ministry of Justice https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, from the KVED corresponding to the requested service).