Ponad połowa imigrantów z Donbasu, którzy opuścili strefę działań bojowych w 2014 r., nadal nie może znaleźć pracy na terenie kontrolowanym przez rząd Ukrainy. Takie informacje zostały przedstawione przez rosyjskie i ukraińskie media 9 kwietnia. Media propagandowe powołują się na dane Narodowego Systemu Monitorowania Sytuacji Osób Wewnętrznie Przesiedlonych na Ukrainie, nie podając dokładnych odniesień do samego badania. Ponadto, według propagandzistów, przesiedleńcy wewnętrzni nie mogą znaleźć sobie mieszkań, a zatem wracają na terytoria okupowane.

„Badanie wykazało, że zatrudnionych było 44% osób przemieszczonych. Przy czym 48% od ich liczby, to ludność bierna zawodowo, z czego 24% to emeryci. Z powodu okropnych warunków życia i problemów mieszkaniowych wielu przesiedleńców jest zmuszonych do powrotu na tereny będące poza kontrolą Ukrainy” – pisze Ukraina.ru.

Zrzut ekranu ze strony Ukraina.ru
Zrzut ekranu ze strony Ukrainskije Nowosti

Wspomniany Raport Narodowego Systemu Monitorowania na Ukrainie został zaprezentowany 9 kwietnia. Przygotowano go wspólnie z organizacjami międzynarodowymi. Opisuje ogólną sytuację humanitarną, a także problemy, z którymi borykają się osoby przemieszczone wewnętrznie. Badanie opiera się na ankietach grup fokusowych osób wewnętrznie przemieszczonych, w których uczestniczyło około 6500 wewnętrznych migrantów (z 1,6 mln oficjalnie zarejestrowanych ). Badanie przeprowadzano telefonicznie, jak i w trakcie wywiadów osobistych.

Raport

W badaniu rzeczywiście jest specjalna sekcja, poświęcona problemom zatrudnienia wewnętrznych migrantów, którzy mieszkają na terenach kontrolowanych przez rząd ukraiński (str.12-14). Wynika z niego, że liczba niepracujących migrantów z ogólnej liczby osób wewnętrznie przemieszczonych wynosiła około połowę – 48%. Ta kategoria obejmuje również emerytów, matki na urlopie macierzyńskim, studentów – czyli osoby bierne zawodowo, które nie szukają pracy. Pozostałe 52% osób przemieszczonych wewnętrznie pracuje. Te dane już przeczą temu, co pisze propaganda. 44% aktywnych migrantów ma stałą pracę, zgodną z ich kwalifikacjami. Pozostałe 8% rzeczywiście szuka pracy.

Zrzut ekranu ze strony ksf.openukraine.org
Zrzut ekranu ze strony ksf.openukraine.org

Media propagandowe całkowicie wypaczyły dane z raportu wymyślając „katastrofalne” dane na temat poziomu bezrobocia wśród imigrantów z Donbasu. Prosta arytmetyka pokazuje, że spośród 6500 przesiedleńców około połowa nie szuka pracy ze względu na swój status (emeryci, matki, studenci). Pozostała połowa to osoby aktywne zawodowo, z których 8% rzeczywiście nie ma pracy. W badanej grupie to około 270 osób. Tak więc rosyjskie media zawyżyły dane o bezrobociu wśród imigrantów ponad 10 razy.